Reklamační řád společnosti ALMIWATT s. r.o.
se sídlem společnosti Příčná 252,  250 73 Radonice
IČ: 27253490, DIČ: CZ27253490 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

(registrována v OR městský soud v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 107879)

Tento reklamační řád je vydán k zajištění řádné informovanosti spotřebitele o způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků v souladu s ustanovením §13 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a v souladu s ustanovením §2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
 1. Právo kupujícího na reklamování vadného zboží
  1.1. ALMIWATT s. r.o odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou  a za vady, které se projeví v záruční době.
  1.2. ALMIWATT s. r.o neodpovídá za vady výrobků prodávaných za nižší cenu pro které byla nižší cena sjednána.
 2. Záruční doba
  2.1. Záruka za jakost  je poskytována v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím není li stanovena výslovně jiná délka záruční lhůty.
  2.2. V případě světelných zdrojů, u kterých je předpokládaná doba použitelnosti kratší než 24 měsíců, je poskytována záruka po dobu průměrné životnosti výrobku udávané výrobcem.
  2.3. V případě ostatních světelných zdrojů včetně zdrojů s LED technologií je záruka za jakost poskytována v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.
 3. Místo uplatnění reklamace
  3.1. Místem uplatnění reklamace je  provozovna firmy ALMIWATT s. r.o., Stoliňská 798/4, 193 00 Praha 9. Pokud není možné reklamaci provést osobně, zejména s ohledem na vzdálenost od provozovny, je možné zboží zaslat k reklamaci přepravní službou na náklady kupujícího. Za situace, kdy se kupující rozhodl pro zaslání reklamovaného zboží přepravní službou, je v zájmu kupujícího, aby zboží bylo zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, který vyhovuje nárokům přepravy. Zásilku je nutno označit příslušnými symboly. Pokud je zboží poškozeno přepravou nemá za vzniklé vady odpovědnost prodejce.
 4. Lhůty a způsob pro vyřízení reklamace
  4.1. Reklamace vyřizuje příslušný pracovník prodejce, který zboží prodal. V případě jeho nepřítomnosti technik přítomný na provozovně.
  4.2. Příslušný pracovník rozhodne o způsobu řešení reklamace ihned, ve složitějších případech v době přiměřené za kterou se považuje 5 dní. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne od uplatnění reklamace, pokud se pracovník vyřizující reklamaci s kupujícím nedohodnou jinak.
  4.3. Zákazník se bude na výsledek reklamačního řízení ve lhůtě pro vyřízení reklamace sám informovat, pokud tak neučiní, musí snášet důsledky, které pro něj z jeho nečinnosti v tomto směru vyplynou.
  4.4. V případě, že bude kupujícímu uznán způsob řešení reklamace formou vrácení uhrazené částky, pak tato cena mu bude vrácena formou, kterou uhradil dané zboží. Tzn. v případě platby hotovostí mu bude vrácena hotovost. V případě platby zboží převodem nebo platební kartou bude vrácena daná suma převodem na účet kupujícího, který uvede prodávajícímu.
 1. Výjimky ze záruky za jakost

ALMIWATT s. r.o. neodpovídá za vady zboží, které vznikly v důsledku opotřebení věci obvyklým nebo nesprávným užíváním.
Neodpovídá za vady, které vznikly zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
Dále neodpovídá za vady vzniklé nesprávnou instalací výrobku, včetně vad vzniklých porušením provozních povinností stanovených výrobcem.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 2.1. 2017

ALMIWATT s r.o.
Příčná 252
250 73 Radonice
IČO: 27253490
Tel: +420 286 854 460
Mob.: +420 602 334 511