Obchodní podmínky společnosti ALMIWATT s. r.o.
se sídlem společnosti Příčná 252,  250 73 Radonice
IČ: 27253490, DIČ: CZ27253490 
pro prodej zboží na prodejně a prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  https://svetlolux.cz
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

(registrována v OR městský soud v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 107879)

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv vznikajících na základě potvrzených nabídek (objednávek) mezi odběrateli a firmou ALMIWATT s.r.o. jako dodavatelem.

 1. Dodavatel se zavazuje dodat uvedené zboží v odpovídajícím množství, kvalitě a uvedeném termínu. V případě vystavených  zálohových faktur se termín dodání odvíjí ode dne zaplacení záloh.
 2. Odběratel je povinen zaplatit dodavateli kupní cenu za dodané zboží za těchto podmínek:
  • Varianta a)
  • – záloha nebo zálohy se splatností dle dohody od odsouhlasení nabídky (objednávky) v uvedené výši
   – doplatek dle dohody: při převzetí zboží platba v hotovosti nebo platba platební kartou na terminálu prodejny nebo připsáním částky na účet prodávajícího v den odběru nebo splatnost dle dohody od data dodání nebo výzvy k odebrání zboží. Při neuhrazení zálohy nebude zboží vydáno, bude vydáno až po uhrazení zálohy i doplatku. Platba je pokládána za provedenou dnem připsání příslušné částky na bankovní účet dodavatele.
  • Varianta b)
  • – faktura v celkové výši dle nabídky (objednávky) se splatností dle dohody po dodání zboží (při dlouhodobé spolupráci a zaplacení předchozích realizovaných nabídek, objednávek).
 3. Účastníci obchodních vztahů se řídí těmito obchodními podmínkami a sjednávají pro případ prodlení odběratele s placením odsouhlasené ceny, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Do zaplacení celé částky zůstává zboží majetkem dodavatele, v daném případě firmy ALMIWATT s.r.o. Při vzájemné dohodě o stornování odsouhlasené nabídky (objednávky) odběratelem má dodavatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 70% ceny, která je splatná do 10 pracovních dnů od provedení storna objednávky. Při nesplnění termínu dodání má odběratel nárok na slevu 0,05% za každý den prodlení.
 4. Projekt a výpočet osvětlení: V případě, že odběratel požaduje po dodavateli výpočet osvětlení nebo projektové práce pro daný objekt, má dodavatel nárok požadovat zálohu dle velikosti projektu, minimálně ve výši 5.000,- Kč. Tato záloha se v případě objednání svítidel přepisuje na zálohu daného zboží. V případě, že odběratel svítidla neobjedná, propadá záloha dodavateli jako platba za provedené projekční práce.
 5. Záruční lhůta je 24 měsíců od dodání zboží.
 6. Doprava. Cena za dopravu zboží na adresu uvedenou odběratelem je závislá na množství, objemu a hmotnosti daného zboží. Obvykle vychází z cen účtovaných přepravními společnostmi. V případě projektů je tato doprava sjednávána s odběratelem pro každý případ individuálně.
 7. Tyto obchodní podmínky se uzavírají dle pravé a svobodné vůle účastníků. Otázky neřešené se řeší příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb. a dalších obecně platných předpisů.
 8. Závěrečné ustanovení: Odběratel odsouhlasením nabídky (objednávky) souhlasí s obchodními podmínkami firmy ALMIWATT s.r.o. Obchodní podmínky jsou k nahlédnutí v provozovně ALMIWATT s.r.o., Stoliňská 798/4, 193 00 Praha 9 a jsou také zveřejněny na www.svetlolux.cz. Jsou platné k danému dni odsouhlasení nabídky (objednávky).
 9. Dodavatel:
  ALMIWATT s.r.o., Příčná 252, 250 73 Radonice

Registrace: Dodavatel je registrován v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107879, IČO: 27253490, DIČ: CZ27253490,
č. účtu: 35-5609510257/0100 Komerční banka a.s.

V Praze dne 1.9. 2017

Aleš Holzmann

jednatel společnosti

Zavřít Menu
Loading...
Rolovat nahoru